bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Podbeskidzki Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.poik.bielsko.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Dane teleadresowe:
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej
ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 814 62 21
e-mail: poikbielsko@interia.pl

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie:

• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
• możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Pragniemy poinformować, iż zostały podjęte należyte kroki w sprawie utworzenia nowego serwisu internetowego BIP Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, który będzie spełniał standardy dostępności cyfrowej określone w ustawie. Za bieżące niedogodności przepraszamy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
• deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

• osobą kontaktową jest Pani Ewelina Marek,
• email: poikbielsko@interia.pl.
• telefon: 33 814 62 21

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej usytuowany jest w Bielsku-Białej przy ul. Pięknej 2. Ośrodek jest ogrodzony, do środka prowadzi bramka wejściowa, która znajduje się na poziomie chodnika. Aby wejść na teren ośrodka należy zadzwonić domofonem, który umieszczony jest na słupku nośnym furtki po lewej stronie na wysokości 143 cm. Po zgłoszeniu chęci wejścia drzwi zostaną automatycznie otwarte przez pracownika. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi siedem stopni schodów lub podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Przed drzwiami wejściowymi zamontowano daszek zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Przy wejściu do budynku (pierwsze drzwi) znajduje się drugi domofon. Przycisk umieszczony jest na ścianie, po prawej stronie drzwi, na wysokości 134 cm. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 2 metrowy korytarz prowadzący do drugich drzwi, przez które wchodzimy na klatkę schodową budynku, gdzie po lewej stronie znajduje się okienko dyżurki.

Z klatki schodowej na wprost wchodzi się do pomieszczeń na parterze. Od wejścia z korytarza, na wprost znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie od wejścia znajdują się toalety dla personelu oraz klientów. Jedna z toalet jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, znajduje się w niej przycisk szybkiego przywołania. Nieco dalej po prawej stronie wejścia usytuowany jest pokój terapeutyczny nr 1. Po lewej stronie poczekalni znajduje się pokój terapeutyczny nr 2. Po lewej stronie od wejścia znajduje się dyżurka, a dalej korytarz, gdzie po prawej stronie mamy pokój terapeutyczny nr 3, a po lewej stronie korytarza jest pomieszczenie administracyjne, przez które wchodzi się do gabinetu dyrektora ośrodka.

Dla osób niepełnosprawnych niedostępne są pozostałe kondygnacje (I, II piętro oraz podziemie). Na pierwsze piętro prowadzą 2 ciągi po 10 schodów. Po prawej stronie od wejścia znajdują się dwie łazienki, 4 pokoje hostelowe (pokój nr 1, nr 2, nr 3, nr 4) oraz świetlica. Na drugie piętro prowadzą 2 ciągi po 10 schodów. Na drugim piętrze po prawej stronie znajduje się ogólnodostępna kuchnia, pokój hostelowy nr 5, sala konferencyjna, łazienka i schowek. W ośrodku znajdują się także pomieszczenia pomocnicze w podziemiu. Prowadzą do nich 2 ciągi schodów po 10 stopni i 8 stopni. Znajduje się tam pralnia, dwa pomieszczenia oraz magazyn, archiwum i kotłownia.

Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem Ośrodka znajduje się kilka miejsc parkingowych dla jego klientów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe. W budynku brak opisów w druku powiększonym i kolorach właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. Tłumacz języka migowego dostępny w razie potrzeby.Opublikował: Poik Admin
Publikacja dnia: 18.03.2021
Podpisał: admin Poik
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 25