bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1338/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 29 czerwca 2010 roku


STATUT
PODBESKIDZKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1

Nazwa jednostki budżetowej miasta Bielska-Białej na prawach powiatu – brzmi:
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, zwany dalej POIK.

§ 2

Siedzibą POIK jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Celem działalności POIK jest przywrócenie osobom i rodzinom, będącym w stanie kryzysu, równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.


§ 4

1. Przedmiotem działalności POIK jest:


a) udzielanie interwencji kryzysowej w siedzibie POIK oraz w miejscu pobytu osób
i rodzin będących w stanie kryzysu,
b) udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej,
c) udzielanie w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego,
i pedagogicznego,
d) udostępnianie miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu POIK w sytuacjach uzasadnionych,
e) prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych, a w szczególności w sytuacjach katastrof, nagłej śmierci, żałoby,
gwałtu, przemocy w rodzinie, prób suicydalnych i klęsk żywiołowych,
f) kształtowanie i upowszechnianie wspierających i konstruktywnych postaw społecznych wobec ofiar kryzysów i przemocy,
g) organizacja i animacja przedsięwzięć profilaktycznych i szkoleniowych oraz grup samopomocy i wsparcia rozwijających uprawnienia, zasoby i kompetencje umożliwiające przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, w szczególności sytuacji kryzysu,
h) gromadzenie i analiza informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej interwencji kryzysowej stosownie do ujawnionych potrzeb i zdiagnozowanych zasobów,
i) współpraca z instytucjami i organizacjami systemu pomocy społecznej i polityki społecznej oraz innych dziedzin życia społecznego w służbie realizowanych celów POIK.

2. Szczegółowo przedmiot działalności POIK określi Regulamin Organizacyjny POIK opracowany przez Dyrektora POIK i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.Opublikował: Małgorzata Malinowska
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Małgorzata Malinowska
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 743