bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: a

Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, w tym spraw dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, czy sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania lub odwołania udzielonej zgody.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy załatwianie innych spraw, niż te związane z ochroną danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:
- pod adresem poczty elektronicznej iod@poik.bielsko.pl,
- listownie pod adresem: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dalej POIK) w Bielsku-Białej, ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała.


2. W sprawach związanych ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@poik.bielsko.pl lub listownie na adres Administratora podany w pkt. 1.


3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących i przebywających na teren POIK oraz ochrony mienia gminnego (w związku z art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.).


4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług serwisowych dla sprzętu nagrywającego obraz, osoby które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań.


5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.


7. Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dokonania rejestracji obrazu. Dokładny okres przetwarzania uzależniony jest od pojemności nośnika, na którym obraz jest zapisywany Okres ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy nagrania będą dowodami w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy i zostaną zabezpieczone na odrębnym nośniku.


8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora.


10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.Opublikował: Poik Admin
Publikacja dnia: 16.02.2021
Podpisał: Joanna Topiłko
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 381