bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan D.Wójcik.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, w tym spraw dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, czy sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania lub odwołania udzielonej zgody.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy załatwianie innych spraw, niż te związane z ochroną danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:
- pod adresem poczty elektronicznej iod@poik.bielsko.pl,
- listownie pod adresem: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piękna 2, adres e-mail: interwencja@poik.bielsko.pl.


2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@poik.bielsko.pl, telefonicznie: 33 814 62 21, pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wychowaniu w trzeźwości, udzielaniu specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego i pedagogicznego, a także udostępnianiu, - w uzasadnionych sytuacjach, miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu POIK.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt.3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.


5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji usługi. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu może być utrudnione (istnieje wówczas możliwość uzyskania pomocy/poradnictwa lecz niemożliwe będzie w późniejszym czasie udokumentowanie tego faktu w ewentualnych postępowaniach dotyczących osoby korzystającej z pomocy).


6. Dostęp do Pani/Pana danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.


7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy,
- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Opublikował: Małgorzata Malinowska
Publikacja dnia: 21.10.2020
Podpisał: Joanna Topiłko
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 362