bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1338/2010
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Z dnia 29 czerwca 2010 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODBESKIDZKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

PODSTAWA PRAWNA

1. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej POIK, jest jednostką organizacyjną Miasta na prawach powiatu Bielsko – Biała, powołaną Uchwałą Nr XXX/315/2000 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 30 maja 2000 r.
2. POIK działa na podstawie Statutu Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bielsku – Białej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/1375/2005 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej  (zmienionego Uchwałą Nr IX/166/2007
z dnia 15 maja 2007 r.)

§ 2

NAZWA I SIEDZIBA

1. POIK wchodzi w skład systemu pomocy społecznej Miasta Bielska – Białej, w którym jednostką wiodącą jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. POIK obejmuje swoim zasięgiem działania Miasto na prawach powiatu Bielsko – Biała oraz powiaty, z którymi zawarto stosowne Porozumienia.
3. POIK w sytuacjach uzasadnionych przyjmuje osoby spoza obszaru określonego w ust. 2.
4. POIK ma siedzibę w Bielsku – Białej przy ul. Pięknej 2.

Rozdział II

CELE I ZADANIA POIK

§ 3

CELE POIK

POIK jest placówką podejmującą interdyscyplinarne działania na rzecz osób i rodzin
będących w stanie kryzysu.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej  i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

§ 4

Klientem POIK może zostać:
- osoba będąca w kryzysie ostrym lub chronicznym zgłaszająca się z własnej inicjatywy albo kierowana przez inną instytucję lub organizację społeczną,
- osoba lub rodzina ze względu na sytuację kryzysową pozbawiona czasowo innych możliwości zamieszkania,
- pracownik innej instytucji pomocowej, oświatowej itp. szukający pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu problemów wynikających z charakteru jego pracy.

§ 5

ZADANIA POIK

Do zadań POIK należy:
1. Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychologicznego poprzez:


• prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta;
• prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznie;
• prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego;
• po udzieleniu pomocy w postaci interwencji kryzysowej, o ile wymaga tego dobro klienta, prowadzenie terapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach przewlekłego stresu i traumy lub w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.);
• udostępnienie, w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc w całodobowym hostelu przy ul. Pięknej 2.


2. Animowanie i prowadzenie grup samopomocy, grup wsparcia.
3. Kierowanie do wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy.
4. Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
5. Gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej pomocy, stosownie do ujawnionych potrzeb.
6. Kształtowanie wspierających i konstruktywnych postaw społecznych wobec ofiar kryzysów
i przemocy;
7. Współpraca z innymi instytucjami pomocy społecznej, placówkami służby zdrowia, organami sprawiedliwości, Policją, placówkami oświatowymi, Kościołem Katolickim
w szczególności z „Caritas” Diecezji Bielsko-Żywieckiej i innymi Kościołami, organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym itp.


Rozdział III

ORGANIZACJA I ZASADY PRACY W POIK

§ 6

1. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
2. POIK jest czynny całodobowo, siedem dni w tygodniu.
3. Zasady organizacji pracy, zasady wynagradzania pracowników, zasady przyjmowania do POIK oraz pobytu w hostelu określają procedury oraz regulaminy wewnętrzne.
4. Realizując zadania personel zobowiązany jest do udzielania fachowej pomocy klientom
z poszanowaniem ich godności.
5. Klient ma obowiązek pełnej współpracy z personelem POIK w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej, a także dostosowania się do poleceń Dyrektora i wymogów Regulaminu Organizacyjnego POIK oraz regulaminów wewnętrznych.

§ 7

ZASADY PRZYJMOWANIA I POBYTU

1. POIK przyjmuje klientów ambulatoryjnych i hostelowych przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu, bezpłatnie i bez decyzji administracyjnych.
2. Osobom w ostrych stanach kryzysowych udziela się schronienia w hostelu do 3 miesięcy,
w uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia pobytu hostelowego powyżej 3 miesięcy.
3. Prawa i obowiązki klientów POIK są określone w następujących regulaminach:
- regulamin pobytu w hostelu POIK;
- regulamin postępowania z depozytami wartościowymi w POIK.

Rozdział IV

STRUKTURA I ORGANIZACJA POIK

§ 8

ORGANIZACJA POIK

1. POIK kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor POIK działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej.
3. Dyrektor POIK zatrudnia pracowników, przy pomocy których wykonuje swoje obowiązki.
4. Dyrektor POIK ustala zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zatrudnionych pracowników.
5. Dyrektor POIK nadzoruje, koordynuje, określa kierunki działania, a także analizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników.

§ 9

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

1. Organizację POIK określa Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Hostel POIK dysponuje miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla osób będących w kryzysie.
3. W POIK funkcjonują następujące komórki i stanowiska pracy:

1) Dyrektor

a) Dyrektor kieruje, nadzoruje, koordynuje, interweniuje, a także analizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników.
b) Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje osoba przez niego wyznaczona.
c) Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
d) Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników POIK.
e) Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.


2) Główny Księgowy

Do zadań Głównego Księgowego należą:

I. Obowiązki związane z prowadzeniem spraw finansowo – księgowych:

a) prowadzenie spraw finansowo – księgowych oraz odpowiedzialność służbowa przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje;
b) dokonywanie rozliczenia materiałowego i inwestycyjnego;
c) dokonywanie rozliczeń finansowych;
d) prowadzenie rachunkowości w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji ekonomicznych, w tym:


- doskonalenie organizacji księgowości,
- nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji środków majątkowych,
- sporządzanie list płac,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
- terminowe rozliczanie z budżetem,
- sporządzanie bilansów;


e) nadzorowanie gospodarki kasowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzonych przez pracownika Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej;
f) zapewnienie prawidłowości, terminowości oraz zgodności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz;
g) sporządzanie rocznych planów finansowych;
h) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych;
i) zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej;
j) dostarczanie danych niezbędnych do planowania działalności, podejmowania prawidłowych decyzji;
k) Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości.

II. Obowiązki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji i kadr:

a) nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy i prowadzenie działalności informacyjnej  z tego zakresu wśród pracowników;
b) opracowanie zasad dyscypliny pracy oraz prowadzenie kontroli czasu pracy
i dyscypliny pracy;
c) współdziałanie w kształtowaniu zakładowej polityki płacy, ustalanie zasad wynagrodzenia grup pracowniczych i indywidualnego zaszeregowania;
d) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników;
e) organizowanie wstępnych badań lekarskich nowoprzyjętych pracowników oraz badań okresowych w obowiązujących terminach;
f) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych;
g) prowadzenie sprawozdawczości, dokumentacji, ewidencji i statystyki w zakresie spraw osobowych;
h) prowadzenie innych prac zleconych przez Dyrektora POIK w zakresie spraw pracowniczych;
i) realizacja i kontrola zamówień publicznych zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych;
j) gospodarka przedmiotami nietrwałymi i środkami trwałymi;
k) realizacja zadań związanych z prawidłową pracą sekretariatu;
l) zakup przedmiotów nietrwałych i artykułów biurowych;
m) organizacja i nadzór nad środkiem transportu, rozliczanie kart drogowych;
n) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;
o) nadzór nad zabezpieczeniem mienia POIK;
p) ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.


3) Sekcja Interwencyjno-Terapeutyczna

Do zadań pracowników Sekcji Interwencyjno – Terapeutycznej należy:

a) przyjmowanie klientów i udzielanie im specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego oraz poradnictwa prawnego;
b) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej;
c) udzielanie pełnej informacji klientom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
d) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej poprzez interwencje telefoniczne;
e) prowadzenie w zależności od potrzeb klienta terapii krótkoterminowej indywidualnej, rodzinnej, grupowej i grup wsparcia;
f) zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa klientów na terenie POIK;
g) udział w interwencjach środowiskowych;
h) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem;
i) realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy;
j) prowadzenie mediacji rodzinnych;
k) udzielanie pomocy psychologicznej w przypadku katastrof, klęsk lub innych zdarzeń losowych i ewentualna jej kontynuacja w POIK;
l) pomoc grupom ratowniczym w postaci debriefingu po zdarzeniach traumatycznych;
m) obsługiwanie i aktualizowanie komputerowej bazy danych dotyczącej klientów POIK oraz innych programów komputerowych związanych z działalnością Sekcji Interwencyjno – Terapeutycznej;
n) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;
o) współpraca z innymi placówkami i instytucjami na rzecz pomocy klientom;
p) udział w superwizji grupowej;
q) zapoznanie klientów z ich uprawnieniami i obowiązkami określonymi
w wewnętrznych regulaminach.

4. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk określają indywidualne zakresy czynności opracowane na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Działalność POIK może być uzupełniana pracą wolontariuszy.
6. POIK może przyjmować studentów lub słuchaczy szkół wyższych  na praktyki pedagogiczne, psychologiczne oraz z zakresu pracy socjalnej.
7. Podstawą przyjęcia studenta lub słuchacza na praktykę jest skierowanie wystawione przez uczelnię, z którą placówka ma zawartą umowę lub umowa studenta czy słuchacza zawarta bezpośrednio z Dyrektorem.

Rozdział V

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA POIK

§ 10


1. Mienie POIK stanowią oddane w trwały zarząd środki trwałe i pozostałe środki, których
stan i wartość określa bilans finansowy.
2. POIK posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej przez Dyrektora POIK i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bielsko – Białej.
4. Dokonywanie wydatków może być realizowane nie przekraczając planu ustalonego dla danego działu, rozdziału, paragrafu i zadania.


§ 11

Finansowanie zadań Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej następuje:


1) ze środków własnych Miasta;
2) z innych prawem dopuszczalnych źródeł i funduszy.


§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem Organizacyjnym mają zastosowanie przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.Opublikował: Małgorzata Malinowska
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Małgorzata Malinowska
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 204