bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwała utworzenia POIK

UCHWAŁA NR LVIII/1338/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ


z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. Oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 – t.j. z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), w związku z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 12 i 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – t.j. z późn. zm.), a także w związku z § 41 Statutu Miasta Bielska-Białej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/212/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 maja 2003 r. (z późn. zm.),


Rada Miejska
postanawia


§ 1. Zatwierdzić Statut Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bielsku-Białej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.


§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/1375/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej (zmieniona Uchwałą Nr IX/166/2007 z dnia 15 maja
2007 roku).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Opublikował: Małgorzata Malinowska
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Małgorzata Malinowska
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 666